Organizers

International Organizing Committee:

Ante Bilandzic (Niels Bohr Institute)

Sean Gavin (Chair) (Wayne State University)

Wei Li (Rice University)

Matt Luzum (LBNL and McGill)

Larry McLerran (BNL and RBRC)

Joern Putschke (Wayne State University)

Bjoern Schenke (BNL)

Fuqiang Wang (Purdue University)

Xin-Nian Wang (CCNU and LBNL)

Local Organizing Committee:

Shunjin Wang (SCU, Chengdu)

Benwei Zhang (CCNU, Wuhan) (bwzhang-at-iopp.ccnu.edu.cn)

Hanzhong Zhang (CCNU, Wuhan) (zhanghz-at-iopp.ccnu.edu.cn)

Lilin Zhu (SCU, Chengdu) (zhulilin-at-scu.edu.cn)